Image
28.11.2021

15 Jahre Karate Dojo Chikara Club Erfurt e.V.